top of page

Warunki:

Ogólne warunki

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług Agencji Reklamowej DORA GRAPHICS (nr rej. 631958) zwany dalej regulaminem „Dora Graphics”.

Korzystanie z usług Dora Graphics oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad w nim zawartych.

Dora Graphics zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej Witrynie i niniejszych Warunkach użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Powinieneś zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do tej Witryny lub składasz zamówienie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zamówienie

Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia lub wiadomości e-mail wyrażającej wolę zamówienia usługi.

Usługę można zamówić online za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.dora-graphics.com lub za pośrednictwem strony Facebook lub Whatsapp wyłącznie w formie pisemnej.

Klient zobowiązany jest do podania Dora Graphics swoich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury.

Dora Graphics zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych Klientów osobom trzecim, lecz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Projekt graficzny

W momencie składania propozycji Dora Graphics przekaże klientowi pisemną wycenę lub wycenę za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora na Facebooku, prywatnego komunikatora na Facebooku lub Whatsapp. Z niniejszym Regulaminem można zapoznać się w każdej chwili na stronie internetowej Dora Graphics. ​ Klient może wysłać oficjalne zamówienie w odpowiedzi na kosztorys lub wycenę, które zobowiązują go do zaakceptowania naszych warunków, lub e-mail lub w inny sposób elektroniczny potwierdzający akceptację oferty. Aby uniknąć wątpliwości, regulamin Dora Graphics reguluje pracę, a nie jakiekolwiek warunki zamówienia klienta.

Opłaty projektowe

Propozycja bezpośrednia

Opłaty za usługi projektowe świadczone przez Dora Graphics zostaną określone w pisemnym kosztorysie lub wycenie dostarczonej klientowi. Po podpisaniu przez klienta akceptacji tej wyceny lub wyceny wskazującej na akceptację Warunków, bezzwrotna płatność w wysokości 50% podanej opłaty stanie się natychmiast wymagalna wyłącznie w przypadku zamówień na projekt strony internetowej lub projektu logo. O ile nie uzgodniono inaczej z Klientem, wszystkie usługi projektowe wymagają wpłaty 100% wyceny projektu przed rozpoczęciem prac. Pozostałe pięćdziesiąt (50) procent całkowitej kwoty wyceny projektu za projekt strony internetowej i projekt logo będzie płatne po zakończeniu pracy przed przesłaniem lub udostępnieniem materiałów.

Zakup w sklepie internetowym

Zakupy online dowolnego cyfrowego projektu graficznego, z wyjątkiem projektu graficznego logo, są objęte pełną opłatą.
W przypadku niezadowolenia klienta z projektu zwrot kosztów zakupu wynosi tylko 50% opłaty. 

Pliki źródłowe

Dostarczymy odbitki próbne i pliki PDF odpowiednie do druku lub inne pliki graficzne zgodnie z zakresem zlecenia lub zapytaniem.

Opłaty za prace projektowe nie obejmują wydania naszych autorskich plików źródłowych projektu, w tym między innymi indd, psd, AI, svg, fla lub innych plików źródłowych lub surowego kodu; jeśli Klient wymaga przeniesienia tych plików do projektanta wewnętrznego lub innego projektanta, będą one podlegały osobnej wycenie lub opłacie „wykupu”.

Opłaty za inne usługi

Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi wymagane w trakcie projektu, które wykraczają poza szacowany czas lub wykraczają poza zakres, staną się w pełni płatne (100% podanej kwoty) w momencie wyceny lub akceptacji oferty.

Domyślny

Konto uważa się za zwłokę, jeżeli pozostaje ono nieopłacone przez 7 dni od daty wystawienia faktury. Dora Graphics jest uprawniona do usunięcia materiałów Dora Graphics i/lub klienta z wszelkich systemów komputerowych do czasu całkowitej zapłaty należnej kwoty. Obejmuje to wszelkie niezapłacone kwoty należne za usługi, w tym między innymi za projektowanie i konserwację, podwykonawców, drukarzy, fotografów i biblioteki.

Usunięcie takich materiałów nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należnej kwoty.

Klienci, których konta stają się niewypłacalne, zgadzają się pokryć wszystkie uzasadnione wydatki prawne i księgowe Dora Graphics oraz opłaty agencji windykacyjnej osób trzecich w związku z egzekwowaniem długu i niniejszych Warunków.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Dostarczając tekst, obrazy i inne dane do Dora Graphics w celu umieszczenia ich na stronie internetowej klienta lub na innym nośniku, klient oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do praw autorskich i/lub znaków towarowych. Własność takich materiałów pozostanie po stronie klienta lub prawowitego właściciela praw autorskich lub znaku towarowego.

Wszelkie grafiki, obrazy lub teksty dostarczone i/lub zaprojektowane przez Dora Graphics w imieniu klienta pozostaną własnością Dora Graphics i/lub jej dostawców, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Licencja na korzystanie z autorskiego materiału jest udzielana klientowi wyłącznie na projekt określony w zakresie lub zamówieniu, a nie w jakimkolwiek innym celu.

Klient może zwrócić się na piśmie do Dora Graphics o niezbędne zezwolenie na wykorzystanie materiałów (do których Dora Graphics posiada prawa autorskie) w innej formie niż ta, w jakiej zostały pierwotnie dostarczone, a Dora Graphics może, według własnego uznania, udzielić takiego zezwolenia i może pobierać za dodatkowe wykorzystanie. Taka zgoda musi zostać uzyskana na piśmie przed użyciem którejkolwiek z wyżej wymienionych grafik, obrazów, tekstów lub innych danych.

Wszelkie oprogramowanie, kod, wtyczki lub inne materiały stron trzecich użyte w projekcie internetowym lub cyfrowym pozostają własnością twórcy, a wszelkie bieżące opłaty licencyjne lub opłaty za aktualizacje są obowiązkiem klienta, a nie firmy Dora Graphics.

Dostarczając obrazy, tekst lub jakiekolwiek inne dane do Dora Graphics, klient udziela Dora Graphics pozwolenia na swobodne wykorzystanie tych materiałów w celu realizacji projektu.

Jeżeli Dora Graphics lub klient dostarczy obraz, tekst, klip dźwiękowy lub jakikolwiek inny plik do wykorzystania na stronie internetowej, prezentacji multimedialnej, drukowanym materiale, wystawie, reklamie lub innym nośniku, który uważa się za chroniony prawem autorskim i wolny od opłat licencyjnych, który później mieć takie ograniczenia praw autorskich lub tantiem, klient zgodzi się zezwolić Dora Graphics na usunięcie i/lub zastąpienie pliku na stronie.

Klient zgadza się w pełni zabezpieczyć i zwolnić Dora Graphics z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z nieuzyskania przez klienta wszystkich wymaganych praw autorskich i/lub innych niezbędnych pozwoleń.

Zmiany

Klient zgadza się, że zmiany wymagane ponad prace szacunkowe lub poza uzgodnionym zakresem, lub gdy klient dokonuje zmian w dostarczonym egzemplarzu lub zmiany wymagane do przeprowadzenia po akceptacji wstępnego projektu, będą podlegać opłacie oddzielna opłata.

Klient zgadza się również, że Dora Graphics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez osoby trzecie, przed lub po opublikowaniu projektu.

Koncesjonowanie

Każdy projekt, copywriting, rysunek, pomysł lub kod stworzony dla klienta przez Dora Graphics lub któregokolwiek z jej wykonawców jest licencjonowany do użytku przez klienta wyłącznie na zasadzie jednorazowej i nie może być modyfikowany, ponownie wykorzystywany ani ponownie -rozpowszechniane w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody Dora Graphics i któregokolwiek z jej odpowiednich podwykonawców.

Wszelkie prace projektowe – gdzie istnieje ryzyko, że ktoś inny wystąpi z roszczeniem, powinny zostać zarejestrowane przez klienta we właściwych organach przed publikacją lub pierwszym użyciem lub poszukiwaniami i zasięgnięciem porady prawnej co do ich wykorzystania.

Dora Graphics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takich roszczeń.

Dora Graphics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub straty wynikowe, niedostarczenie produktów lub usług, niezależnie od przyczyny. Klient zgadza się nie pociągać Dora Graphics do odpowiedzialności za takie straty lub szkody.

Wszelkie roszczenia wobec Dora Graphics będą ograniczone do odpowiedniej opłaty uiszczonej przez klienta.

Formaty danych

Klient wyraża zgodę na definicję akceptowalnych sposobów dostarczania danych do firmy przez Dora Graphics.

Tekst należy dostarczyć do Dora Graphics w formacie elektronicznym jako standardowy tekst (.txt), MS Word (.docx)  lub pocztą elektroniczną / FTP lub udostępnionym folderem.

Dora Graphics  nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez klienta.
Dora Graphics  nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projekcie nadesłanym przez klienta.

Obrazy dostarczane w formacie elektronicznym należy dostarczyć w formacie określonym przez Dora Graphics za pośrednictwem poczty elektronicznej / FTP. Obrazy muszą mieć jakość odpowiednią do użycia bez dalszego przetwarzania obrazu, a Dora Graphics nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek jakość obrazu, którą klient później uzna za nie do zaakceptowania.

Dora Graphics nie ponosi odpowiedzialności za jakość jakichkolwiek obrazów, które klient chce zeskanować z materiałów drukowanych.

Mogą zostać poniesione dodatkowe wydatki na wszelkie niezbędne działania, w tym między innymi na fotografię i kierownictwo artystyczne, wyszukiwanie zdjęć, konwersję mediów, cyfrowe przetwarzanie obrazu lub usługi wprowadzania danych, korekcję kolorów i zmianę obrazów

Czas trwania projektu 

Wszelkie podane przez Dora Graphics informacje dotyczące czasu trwania projektu projektowego mają być traktowane przez klienta jako szacunkowe. Dora Graphics nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu realizacji projektu, niezależnie od przyczyny. Za szacowany czas trwania projektu należy przyjąć datę otrzymania przez Dora Graphics rozliczonych środków na wpłatę wstępną lub datę potwierdzoną pisemnie przez Dora Graphics.

Zakończenie projektu 

Dora Graphics uznaje projekt za ukończony po otrzymaniu podpisanego przez klienta formularza zatwierdzenia lub wiadomości e-mail z podpisem. Inne usługi, takie jak drukowanie, produkcja paneli ekspozycyjnych, filmowanie, ładowanie stron internetowych, publikowanie itp., zlecone w imieniu klienta, stanowią odrębny projekt i mogą być traktowane jako odrębna opłata.

Projekt strony internetowej
 
-Przed przystąpieniem do projektowania strony Klient zobowiązany jest do wpłaty 50% bezzwrotnej zaliczki.
-Klient powinien dostarczyć wszystkie niezbędne materiały, takie jak teksty, zdjęcia, logo, jeśli je posiada, dane kontaktowe itp. w odpowiednich plikach i dobrej jakości.
-Dora Graphics nie odpowiada za hosting i pozycjonowanie strony (SEO).
-Dora Graphics nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały dostarczone przez klienta potrzebne do stworzenia strony.
-Klient zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej należności po wykonaniu projektu strony, ale PRZED podłączeniem domeny.
-Dora Graphics nie moderuje stron internetowych  po zrealizowaniu zamówienia, jednak Dora Graphics  może to zrobić na życzenie klienta za dodatkową opłatą
-Po ukończeniu serwisu klient otrzymuje na życzenie prostą instrukcję korzystania z serwisu

Dora Graphics wymaga zatwierdzenia szablonu przez klienta przed rozpoczęciem kodowania/projektowania strony. Po zatwierdzeniu szablonu(ów) strony internetowej przez klienta, rozpocznie się kodowanie/projektowanie; wszelkie zmiany elementów nawigacji, kolorystyki, struktury lub treści, które wymagają zmian w szablonie, będą wiązać się z dodatkową opłatą.

Po zakończeniu projektowania strony internetowej Dora Graphics zapewni klientowi możliwość przeglądu powstałej pracy. Dora Graphics dokona jednego zestawu drobnych zmian bez dodatkowych kosztów w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu przeglądu. Drobne zmiany obejmują niewielkie zmiany tekstowe i niewielkie poprawki w rozmieszczeniu elementów na stronie. Nie obejmuje zmian w obrazach, schematach kolorów ani żadnych funkcjach nawigacyjnych. Wszelkie drobne zmiany można zgłaszać Dora Graphics pocztą elektroniczną.


Dora Graphics uzna, że klient zaakceptował pierwotną wersję roboczą, jeśli w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu przeglądu nie otrzyma od klienta pisemnego powiadomienia o zmianach.

 

Prawa dostępu do tworzenia stron internetowych

Klient zgadza się zezwolić Dora Graphics na wszelki niezbędny dostęp do systemów komputerowych i innych lokalizacji, zgodnie z wymaganiami, w celu ukończenia projektu strony internetowej i do czasu wyczyszczenia wszystkich należnych środków, w tym niezbędnych uprawnień do odczytu/zapisu, nazw użytkowników i haseł.

Klient wyraża również zgodę na umożliwienie Dora Graphics dostępu do wszelkich systemów komputerowych, nazw użytkowników i haseł wymaganych do usunięcia danych i/lub stron w przypadku nieprzestrzegania niniejszych Warunków.

Klient wyraża zgodę na dostarczenie Dora Graphics wszelkich niezbędnych materiałów, elektronicznych lub innych, niezbędnych do stworzenia i ukończenia projektu oraz dostarczenie ich w odpowiednim czasie.

Hosting stron internetowych

Dora Graphics nie oferuje usług hostingowych. Klient zobowiązany jest do opłacenia usług hostingowych zewnętrznego serwera wirtualnego wskazanego przez Dora Graphics. Dora Graphics nie gwarantuje ciągłości usługi i nie ponosi odpowiedzialności za utratę usługi, niezależnie od przyczyny.

Dora Graphics może zażądać od klientów zmiany typu konta hostingowego, z którego korzystają, jeśli konto to zostanie uznane przez Dora Graphics za niedopuszczalne ze względu na niską jakość usług, brak przepustowości lub w inny sposób niewystarczające do obsługi strony internetowej.

Opłaty płatne na rzecz zewnętrznych organizacji hostingowych są obowiązkiem klienta, a Dora Graphics nie ponosi odpowiedzialności za ich uiszczanie ani za odnowienie nazwy domeny, za które klient/właściciel domeny ponosi wyłączną odpowiedzialność.

Rejestracja domeny

Dora Graphics nie rejestruje i nie gwarantuje dostępności żadnej nazwy domeny. Zakup i rejestracja domeny oraz udostępnienie domeny Dora Graphics w celu kompletnego stworzenia serwisu leży po stronie klienta

Zgłoszenie do wyszukiwarki (SEO)

Dora Graphics nie świadczy usług SEO. 
Ze względu na nieskończoną liczbę czynników, które wyszukiwarki biorą pod uwagę przy ustalaniu rankingu witryny, Dora Graphics nie może zagwarantować żadnego konkretnego miejsca. Nie można zagwarantować akceptacji przez jakąkolwiek wyszukiwarkę, a gdy witryna zostanie zaakceptowana, czas potrzebny do pojawienia się w wynikach wyszukiwania różni się w zależności od wyszukiwarki. Rankingi będą się również różnić w miarę dodawania nowych witryn. Dora Graphics rekomenduje klientom skorzystanie z usług profesjonalnej firmy SEO i chętnie udziela szczegółowych informacji na temat takich firm, ale nie przyjmuje odpowiedzialności za ich usługi.

Kredyty projektowe

Klient zgadza się zezwolić Dora Graphics na umieszczenie niewielkiego kredytu na drukowanych materiałach wystawowych, reklamach i/lub linku do własnej strony internetowej Dora Graphics na stronie internetowej klienta. Zwykle będzie to miało postać małego logo lub wiersza tekstu umieszczonego na dole strony.


Klient wyraża również zgodę na umieszczenie przez Dora Graphics stron internetowych i innych projektów wraz z linkiem do strony klienta na własnej stronie internetowej Dora Graphics w celach demonstracyjnych oraz na wykorzystanie wszelkich projektów we własnych materiałach reklamowych i portfolio.

Prawa odmowy

Dora Graphics nie będzie umieszczać w swoich projektach żadnych tekstów, obrazów ani innych danych, które uzna za niemoralne, obraźliwe, obsceniczne lub nielegalne. Wszystkie materiały reklamowe muszą być zgodne ze wszystkimi standardami ustanowionymi przez wszystkie odpowiednie organy ds. standardów reklamowych. Dora Graphics zastrzega sobie również prawo do odmowy załączenia przesłanych materiałów bez podania przyczyny. W sytuacji, gdy jakiekolwiek obrazy i/lub dane, które Dora Graphics zawiera w dobrej wierze, a następnie odkryje, są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, klient jest zobowiązany umożliwić Dora Graphics usunięcie naruszenia bez przeszkód lub kary. Dora Graphics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uwzględnienie takich danych.

Druk

Opłaty za drukowanie

Propozycja bezpośrednia

Opłaty za usługi poligraficzne świadczone przez Dora Graphics zostaną określone w pisemnym kosztorysie lub wycenie dostarczanej klientowi. W momencie podpisania przez klienta akceptacji tego kosztorysu lub oferty, oznaczającej akceptację Warunków & warunków, zapłata 100% podanej opłaty staje się natychmiast wymagalna.

Zakup w sklepie internetowym

Zakupy online wszelkich usług drukowania są w pełni naliczane.

 

Terminy zamówień


Grafika gotowa do druku musi zostać dostarczona w terminie podanym na naszej stronie internetowej. Nasze terminy produkcji i zwroty zaczynają się dopiero po prawidłowym dostarczeniu lub podpisaniu grafiki.

Kolory produktów

Efekt druku zależny jest od wielu czynników, w tym od charakteru papieru poszczególnych producentów, m.in. stopień bieli, kierunek usłojenia i/lub to, czy produkt jest błyszczący/matowy/jedwabny, warunki klimatyczne miejsca druku, takie jak temperatura czy wilgotność powietrza. Jeśli z tego powodu wystąpią odchylenia kolorystyczne w granicach tolerancji, to ze względu na sposób działania naszego systemu przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości naszych form i maszyn nie będzie to powodem do reklamacji. Odchylenia kolorów mogą również wystąpić w przypadku produktu, w którym zastosowano np. UV, punktowe UV, dowolny rodzaj laminacji, uszczelniacza lub nośnika. Model kolorów CMYK, określany jako kolor procesowy lub czterokolorowy, jest subtraktywnym modelem kolorów, stosowanym w druku kolorowym, używanym również do opisu samego procesu drukowania. CMYK odnosi się do czterech atramentów używanych w większości wydruków kolorowych: cyjan, magenta, żółty i kluczowa czerń. Chociaż różni się to w zależności od drukarni, operatora prasy, producenta prasy i nakładu, atrament jest zwykle nakładany w kolejności skrótu. W ogóle nie możemy zagwarantować dopasowania kolorów do Twojego produktu (w tym ponownego nadruku). 

Należy pamiętać, że kolor na ekranie lub na wydruku z drukarki atramentowej będzie wyglądał nieco inaczej niż gotowy produkt do druku. Ekran komputera pokazuje kolory za pomocą systemu RGB; drukarka offsetowa używa CMYK.

Gotowe pliki klienta

Klient zobowiązany jest do wgrania pliku do druku za pomocą formularza przesłanego po dokonaniu zakupu online lub przesłania pliku do druku na adres e-mail podany przez Dora Graphics.

Dora Graphics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pliki do druku klienta, błędy, błędne wymiary itp. Dora Graphics udostępnia listę instrukcji dla każdego wydruku, do którego linkTutaj. Jednak klient może poprosić o sprawdzenie swoich plików do drukowania za dodatkową opłatą.

Plik do druku klienta należy przesłać tylko w pliku pdf. Żadne inne formaty plików nie będą akceptowane.

Dora Graphics zastrzega sobie prawo do niedrukowania materiałów klienta, jeśli zawierają one treści niezgodne z prawem.

Spersonalizowana odzież i gadżety

Tekstylia i kubki Online & Zamawianie offline – produkty, rozmiary, kolory

Należy pamiętać, że Dora Graphics zamawia puste ubrania, ubrania i produkty od dystrybutorów hurtowych, a następnie dostosowuje te elementy za pomocą nadruku dla naszych klientów. Wszystkie rozmiary i kolory pokazane online w katalogach i sklepie internetowym nie są pod naszą kontrolą i nie możemy ponosić odpowiedzialności za różnice kolorów między kolorami na ekranie a rzeczywistymi kolorami produktu, ani nie możemy ponosić odpowiedzialności za problemy z rozmiarem. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze kontrole jakości poradziły sobie z tymi rzadkimi problemami.

Należy również pamiętać, że jeśli określony kolor lub rozmiar nie jest dostępny, przy zamówieniach, jeśli nie mamy czasu na skontaktowanie się z Tobą, możemy wymienić ubranie lub produkt na alternatywę w podobnym kolorze i stylu i rozmiarze, w celu aby zrealizować Twoje zamówienie. Wszystkie zamówienia online będą przetwarzane za pomocą DTG, sitodruku, transferu lub druku winylowego, w zależności od tego, co nasz zespół drukarski uzna za odpowiednie dla Twojego zamówienia. Akceptując nasze warunki, rozumiesz, zgadzasz się i akceptujesz wszelkie zmiany, które wprowadzamy w realizacji Twojego zamówienia, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

Rozmiary

Pod każdym produktem podane są wymiary ubrań dla dzieci, kobiet i mężczyzn w zależności od rodzaju produktu. Dora Graphics nie bierze odpowiedzialności za zły rozmiar wybrany przez klienta. Taki produkt nie podlega zwrotowi ani wymianie.

Grafika dostarczona przez klienta

Wydrukujemy grafikę, którą nam dostarczysz. Przesyłając lub wysyłając nam e-mailem jakąkolwiek grafikę, którą dajesz Dora Graphics, pełną zgodę na drukowanie grafiki lub projektów. Potwierdzasz, że grafika jest twoja do użytku i/lub jest wolna od naruszenia praw autorskich. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność w przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich i w pełni zabezpieczysz firmę Dora Graphics. Wysyłając do nas wiadomość e-mail lub przesyłając grafikę i dokonując płatności, akceptujesz w całości to wyłączenie odpowiedzialności za grafikę.

Szablon wizualny online i projektant wizualny nie są skalowane. Rozmiar drukowanej grafiki może się różnić w zależności od reprezentacji i proporcji widocznych online. 

Zawsze będziemy dążyć do drukowania dokładnych rozmiarów wydruków, ale akceptujesz, że mogą wystąpić różnice w rozmiarach i pozycjonowaniu wydruków do 2 cm.

Akceptujesz pełną odpowiedzialność i potwierdzasz, że albo dostarczyłeś pliki gotowe do druku, przedyskutowałeś to z nami przed dokonaniem płatności, albo chętnie zapłacisz niewielką opłatę, a także potwierdzasz, że nie ponosimy odpowiedzialności za wykończenia druku niskiej jakości, które są spowodowane w wyniku niskiej jakości plików graficznych, które nie są gotowe do druku. W razie wątpliwości prosimy o kontakt, sprawdzimy.

W przypadku sprzedaży online wszystkie przesłane grafiki/pliki zostaną wydrukowane bez sprawdzania grafiki, a wszelkie problemy z jakością nie będą od nas zależne. Nie będziesz uprawniony do zwrotu pieniędzy ani przedruku, jeśli grafika, którą nam dostarczyłeś, nie spełnia naszych minimalnych wymagań dotyczących grafiki.

Zwroty

Ze względu na charakter produktu zwroty nie są możliwe po przetworzeniu i/lub wysłaniu zamówienia. Wszelkie roszczenia z tytułu wad, uszkodzeń lub braków należy zgłaszać na piśmie w ciągu dwóch (2) dni roboczych od otrzymania towaru. Wymienimy tylko te zamówienia, które zostały zrealizowane nieprawidłowo. Wymiana zamówienia nastąpi dopiero po otrzymaniu zwróconego towaru. Nie wymienimy zamówienia, jeśli ustalimy, że zamówienie zostało niewłaściwie użyte lub niewłaściwie wykonane przez kupującego lub część zamówienia została wykorzystana przez kupującego i część zamówienia jest zwracana. 

Dora Graphics zastrzega, że każdy wydruk może nieznacznie odbiegać kolorystycznie od przesłanego projektu lub wizualizacji, co nie jest objęte reklamacją.

 

Dora Graphics nie gwarantuje powtarzalności kolorystycznej w kolejnych nakładach wydruków jakichkolwiek materiałów reklamowych.

Kolory wyświetlane na monitorze mogą odbiegać od rzeczywistych - wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.

W przypadku rozkrojów i nadruków wykonanych na wielu rodzajach folii i papieru oraz innych materiałów użytych w trakcie realizacji zamówienia odpowiedzialność ponosi producent w/w materiałów, a Dora Graphics nie ponosi odpowiedzialności. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania z w/w materiałów zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Dora Graphics w formie pisemnej lub ustnej.

Dora Graphics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne, wpływ warunków atmosferycznych, działanie oraz niewłaściwą konserwację zakupionych przez klienta materiałów i produktów

Anulowanie

 

Zamówienie można anulować tylko wtedy, gdy znajduje się ono w koszyku. W tym celu kliknij ikonę „usuń produkt”. Jeśli Twoje zamówienie zostało już opłacone, możesz je anulować w ciągu godziny od zakupu, kontaktując się z nami przez e-mail lub telefon.

Pamiętaj - zamówienia wysłane do produkcji nie mogą zostać anulowane!

Wysyłka

Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub mailowo. 

Towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich lub za pośrednictwem firmy Anpost. W niektórych przypadkach istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie sprzedającego.

Dora Graphics zapewnia terminy realizacji dla każdego produktuTutaj.  Dora Graphics zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia czasu wysyłki z przyczyn technicznych i innych

Opłata za wysyłkę uzależniona jest od ilości i gabarytów wysyłanych produktów.

Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie.

Klient wybierający Pocztę Standardową nie otrzyma numeru śledzenia swojej przesyłki.

Dostawy w okresach wzmożonego ruchu przy niesprzyjających warunkach pogodowych

W okresach sezonowego wysokiego popytu lub podczas niesprzyjających warunków pogodowych terminy dostaw mogą zostać przekroczone lub opóźnione. Zorganizujemy i wyślemy Twój towar zgodnie z Twoim terminem dostawy. Przedmioty zostaną wysłane za pośrednictwem zewnętrznego kuriera, a my będziemy w stanie przedstawić na to dowód w postaci dokumentu. Jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana z jakiegokolwiek powodu strony trzeciej, Dora Graphics nie będzie odpowiedzialna za zwrot pieniędzy w jakiejkolwiek formie. Postaramy się odzyskać koszty i wydatki od naszych zewnętrznych firm kurierskich, ale nie możemy zagwarantować dostawy ani zwrotu kosztów w takich przypadkach.

Dora Graphics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki poniesione w wyniku opóźnienia lub niepowodzenia w dostawie towarów

Płatności

Płatności można dokonać przelewem bankowym lub internetowym, kartą kredytową (Visa, Mastercard) lub kartą debetową.

Dora Graphics nie przyjmuje płatności czekami.

Publikacja i/lub udostępnienie pracy wykonanej przez Dora Graphics w imieniu klienta nie może nastąpić przed otrzymaniem rozliczonych środków.

Kontakt

Obsługa klienta - poniedziałek - piątek - 10:00 - 17:00

Soboty, niedziele, święta i inne święta - nieczynne

e-mail: doragraphics@yahoo.com

bottom of page